top of page

Biedrības mērķis un izvirzītie uzdevumi

Biedrība “Latvijas Nacionālā Kūdras Biedrība” dibināta ar mērķi sekmēt purvu un kūdras resursu apsaimniekošanā un izpētē iesaistīto organizāciju sadarbību kūdras resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas veicināšanai Latvijā.

 

Biedrības pamatuzdevumi ir:

 • Latvijas purvu resursu un kūdras krājumu apzināšana un izpēte;

 • Purvu lomas dabas daudzveidībā izpēte un videi draudzīgu saimniekošanas paņēmienu ieviešanas sekmēšana;

 • Priekšlikumu izstrādāšana purvu apsaimniekošanu un kūdras izmantošanu reglamentējošo normatīvu sistēmas pilnveidošanai, kūdras resursu apsaimniekošanā un izpētē iesaistīto organizāciju interešu pārstāvēšanu nacionālā un starptautiskā līmenī;

 • Klimata pārmaiņu ietekmes uz purviem izpēte un piemērošanās risinājumu izstrāde;

 • Sabiedrības izglītošana;

 • Kūdras ieguves ietekmes uz vidi un sociālekonomisko attīstību izvērtējums, purvu un kūdras resursu ilgtspējīgas izmantošanas stratēģijas izstrāde.

LNKB valdes sastāvs

 • LNKB valdes priekšsēdētājs Māris Kļaviņš

 • LNKB valdes priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Kozlovs

 • Uldis Ameriks

 • Andis Lazdiņš

 • Oskars Purmalis

bottom of page