top of page

Jaunumi kūdras izpētē Latvijā

Pēcdoktorantūras pētniecības projekts

Inovatīvi zemā tipa kūdras izmantošanas risinājumi videi draudzīgās tehnoloģijās

Projekta numurs: 1.1.1.2/VIAA/I/16/008

3. Zemā tipa kūdras humusvielu īpašību un iespējamo izmantošanas veidu izpēte

Galvenie šīs aktivitātes uzdevumi ir:

 • laboratorijas darbu veikšana;

 • datu apstrāde datorsistēmās;

 • humusvielu preparāta izstrāde;

 • rekomendācijas par zemā tipa kūdras izmantošanu izstrādāšana.

 

Zemā tipa kūdras humusvielu izpētei ir ļoti būtiska nozīme dažādu inovatīvu materiālu izstrādāšanā. Šīs aktivitātes ideja ir raksturot zemā tipa kūdras humusvielas un rast tām jaunus pielietojuma veidus – dažādi lauksaimniecības substrāti, medicīniskie preparāti u.c.

 

Šīs aktivitātes darba plāns sastāv no:

 • humusvielu (humīnskābju, fulvoskābju) izdalīšanas, ektrakcija no zemā tipa kūdras masas, optimizācijas;

 • humusvielu īpašību raksturošanas;

 • humusvielu preparātu izstrādāšanas.

 

Sagaidāmie rezultāti ir:

 • vismaz viena publikācija Scopus indeksētā žurnālā par tēmu – zemā tipa kūdras humusvielas;

 • vismaz viens populārzinātnisks raksts, kurā plašāka sabiedrība tiek iepazīstināta ar humusvielām un to nozīmi;

 • vismaz viena prezentācija starptautiskā konferencē;

 • vismaz viena prezentācija vietājas nozīmes konferencē;

 • vismaz viena humusvielu preparāta patenta sagataves iestrādne;

 • vismaz viena rekomendācija par zemā tipa kūdras izmantošanu;

 • informācija par projektu Latvijas Nacionālās Kūdras Biedrības (LNKB) mājaslapā.

 

Sasniegtie rezultāti:

 • Iesniegta publikācija Scopus indeksētā žurnālā;

 • Starptautiskas konferences tēzes (2x);

 • Raksts LNKB mājaslapā.

Esošā un turpmākā darbība:

 • Scopus publikācijas sagatavošana;

 • Populārzinātniskas publikācijas sagatavošana;

 • Vietējas nozīmes konferences apmeklēšana un tēžu publicēšana;

 • Eksperimentāla humusvielu preparāta (patenta) iestrādnes sagatavošana;

 • Rekomendācijas par zemā tipa kūdras izmantošanu sagatavošana.

 

Kopsavilkums:

 • Aktivitātes uzdevums ir humusvielu ekstrakcija, raksturošana uz patenta iestrādnes sagatavošana;

 • Aktivitātes plānotais rezultāts ir 1 rekomendācija, 1 publikācija, 2 raksti (populāri), 2 tēzes, 1 patenta iestrādne.

Līdz šim aktivitātē paveiktais darbs:

 • Noticis darbs pie patenta izstrādes, kā mērķis ir uz kūdras humusvielām (humīnskābēm) bāzēts inovatīvs produkts, zemā tipa kūdras humusvielu preparāts dārzkopības/lauksaimniecības vajadzībām, potenciālais produkts: K humāts.

 • Tikusi veikta zemā tipa kūdras humusvielu, humīnskābju un fulvoskābju izpēte laboratorijā, notikusi to ekstrakcija un laboratorijas analīzes, tikusi veikta kopējā oglekļa satura noteikšana kūdras humusvielās un fulvoskābēs, aprēķināta kopējā oglekļa koncentrācija humīnskābēs. Pēc liela apjoma humīnskābju izgulsnēšanas no kūdras sārmu ekstraktiem, tikušas raksturotas zemā tipa kūdras humīnskābju funkcionālās grupas atkarībā no kūdras iegulas dziļuma, sadalīšanās pakāpes un paraugošanas vietas. Tikuši raksturoti zemā tipa kūdras humīnskābju humifikācijas indikatori, kas ļāva izvērtēt organiskās vielas transformācijas procesus zemā tipa purvu vidē un humifikācijas raksturu. Raksturotas arī zemā tipa kūdras humīnskābju fluoroporas, kas deva iespēju raksturot pamatkomponentus un funkcionālos savienojumus uz kā bāzēta zemā tipa kūdras humīnskābju uzbūve. Veikta arī stabilo slāpekļa un oglekļa izotopu analīze un raksturošana zemā tipa kūdras humīnskābēs atkarībā no kūdras iegulas dziļuma purva profilā.

 • Ticis izstrādāts starptautiskas publikācijas melnraksts, kur tiks aprakstītas zemā tipa kūdras humusvielas, to parametri un salīdzinājums ar augstā tipa kūdras humusvielām. Publikācijas nosaukums "Common and distinctive features of fen and raised bog peat humic acids for use in agriculture", plānotais žurnāls "Agronomy Research".

 • Ticis izstrādats populārzinātniska raksta melnraksts, kur tiek aprakstīta humusvielu augstā nozīme un uzsvaru liekot uz zemā tipa kūdras humusvielām.

 • Noticis darbs pie rekomendācijas izstrādāšanas par zemā tipa kūdras izmantošanas iespējām.

 • Tikušas izstrādātas tēzes vietējas nozīmes konferencei par zemā tipa kūdras humusvielu īpašībām.

 • Tikušas izstrādātas un publicētas tēzes starptautiskas nozīmes konferences tēžu krājumā. "Common and distinctive features of fen and raised bog peat humic acids for use in agriculture”, Biosystems Engineering 2019.

 • Ticis izstrādāts un publicēts raksts interneta vidē (Latvijas Nacionālās Kūdras Biedrības mājaslapā).

 • Tikušas publicētas starptautiskas nozīmes konferences tēzes ar nosaukumu “Humic acids in fen peat: properties and relation to the source material”. Tēzes prezentētas mutiskā referāta formā 2019. gada jūnijā konferencē “Natural organic matter flows and properties: from theory to applications”. Uz tēžu pamata saņemts piedāvājums izstrādāt zinātnisko rakstu, kas tiktu publicēts Scopus indeksētā izdevumā, notiek šī raksta sagatavošana.

 • Tiek izstrādāts zinātniskais raksts ar nosaukumu “Properties of Humic Acids within Deposits of Varied Origin”. Šo rakstu plānots iesniegt Scopus indeksētam izdevumam “Molecules”.

 • Tiek sagatavots populārzinātnisks raksts ar nosaukumu “Humusvielas un to nozīme tautsaimniecībā”

Picture2.png

Zemā tipa kūdras humīnskābju FT-IR spektri atkarībā no kūdras iegulas dziļuma

Picture1.png

Zemā tipa kūdras humīnskābju parauga 3D fluorescences EEM

ERAF_ ansamblis + PostDoc.png
bottom of page