top of page

Mūsu darbības stratēģija

Prioritārie virzieni, ko esam definējuši programmas izstrādē, ir kūdras resursu izpēte, purvu un mitrzemju ekosistēmu pakalpojumu analīze un līdzsvarošana normatīvajā vidē, kūdras resursu izmantošanas sertifikācijas sistēmas izveide un ieviešana, klimata izmaiņu ietekmes uz purvu ekosistēmām izpēte un ietekmes uz klimata izmaiņām mazināšanas pasākumu ieviešana purvu un kūdras atradņu apsaimniekošanā, kā arī jaunu produktu veidošana uz purvu resursu bāzes.

Konkrētas jomas, ko plānots iekļaut Latvijas nacionālajā kūdras un mitrzemju apsaimniekošanas un ilgtspējīgas izmantošanas programmā, ir:

 • Purvu un kūdras resursu un ar to apsaimniekošanu saistītās infrastruktūras izpēte un attīstības plāna sagatavošana;

 • Purvu un mežu (uz organiskām augsnēm) ekosistēmu pakalpojumu (ūdens, gaisa un bioloģisko resursu saglabāšana) izpēte, kvantificēšana un līdzsvarošana nacionālā un atsevišķu ekosistēmu līmenī;

 • Purvu un mežu (uz kūdras augsnēm) apsaimniekošanas, tajā skaitā dabas aizsardzības mērķu īstenošanas, ietekmes uz siltumnīcefekta gāzu emisijām uzskaites un saimnieciskās darbības ietekmes prognozēšanas metodikas izstrādāšana;

 • Izstrādātu kūdras atradņu rekultivācijas iespēju analīze (mežsaimniecība, enerģētiskās koksnes un zālaugu plantācijas vai dabisko ekosistēmu atjaunošana) ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanas un piegulošo teritoriju apsaimniekošanas kontekstā;

 • Klimata izmaiņu ietekmes analīze, veidojot nākotnes projekcijas purvu ekosistēmu pakalpojumu plānošanai un ilgtermiņa purvu un kūdras resursu apsaimniekošanas programmas izveidei;

 • Neatkarīgas sertifikācijas un monitoringa sistēmas izstrādāšana un ieviešana programmas ieviešanas rezultātu novērtēšanai;

 • Jaunu augstas pievienotās vērtības produktu ražošanas no kūdras un tradicionālo kūdras produktu noieta tirgus paplašināšanas iespēju izpēte;

 • Purvu “ne kūdras” resursu (ogas, rekreācijas resursi u.c.) izpēte un kvantificēšana, pasākumu izstrādāšana šo resursu palielināšanai un izmantošanai.

 

Pirmais no uzdevumiem, ko Biedrība nolēmusi risināt, ir visaptverošas „Latvijas nacionālās kūdras un mitrzemju apsaimniekošanas un ilgtspējīgas izmantošanas programmas” izstrāde.

Latvijas nacionālās kūdras un mitrzemju apsaimniekošanas un ilgtspējīgas izmantošanas programmas pamatprincipi ir:

 • Jānodrošina ekonomiski pamatota un ilgtspējīga kūdras resursu apsaimniekošana;

 • Jāveicina purvu ekosistēmu pakalpojumu līdzsvarošana, pieņemot saimnieciskos lēmumus vietējā un nacionālā līmenī;

 • Visiem sabiedrības locekļiem jābūt vienādām iespējām gūt labumu no kūdras resursu izmantošanas un vienādi maksāt par zaudējumiem, koncentrējoties uz atsevišķu ekosistēmu pakalpojumu īstenošanu;

 • Jāsaglabā un jāuzlabo iepriekšējos gados ierīkotā infrastruktūra, koncentrējoties uz bioloģisko vērtību saglabāšanu saimnieciskās darbības neskartos purvos, vienlaicīgi īstenojot ekoloģiskās funkcijas, piemēram, saglabājot purvu migrācijas ceļus, arī apsaimniekotos purvos;

 • Izstrādāta kūdras atradne ir degradēta, cilvēka saimnieciskās darbības būtiski ietekmēta ekosistēma un tā vietā, lai ieguldītu līdzekļus tās atjaunošanai, jākoncentrējas uz dabisku purvu ekosistēmu saglabāšanu.

 

Latvijas nacionālās kūdras un mitrzemju apsaimniekošanas un ilgtspējīgas izmantošanas programmas izstrādei un ieviešanai nepieciešamie zinātniskie pētījumi:

 • Purvu un kūdras resursu un ar to apsaimniekošanu saistītās infrastruktūras izpēte un attīstības programmas (investīciju plāna) izstrādāšana;

 • Jaunu kūdras produktu ar augstu pievienoto vērtību izstrādāšana un kūdras resursu izmantošanas dažādošanas veicināšana;

 • Purvu “ne kūdras” ekonomisko resursu (ogas, rekreācijas resursi u.c.) izpēte un kvantificēšana, pasākumu izstrādāšana šo resursu apsaimniekošanai;

 • Purvu un mežu uz organiskām augsnēm ekosistēmu pakalpojumu (ūdens, gaisa un bioloģisko resursu saglabāšana) izpēte, kvantificēšana un līdzsvarošana nacionālā un atsevišķu ekosistēmu līmenī;

 • Ietekmes uz siltumnīcefekta gāzu emisijām uzskaites un prognozēšanas metodikas izstrādāšana purvu un mežu uz organiskajām augsnēm apsaimniekošanas plānošanai.

 • Izstrādātu kūdras atradņu rekultivācijas iespēju analīze (mežsaimniecība, enerģētiskās koksnes un zālaugu plantācijas, dabiskās ekosistēmas);

 • klimata izmaiņu ietekmes izpēte, veidojot nākotnes projekcijas purvu ekosistēmu pakalpojumu īstenošanai un ilgtermiņa purvu un kūdras resursu apsaimniekošanas stratēģijas izveidei.

bottom of page